Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Actualisatie actieprogramma Delftse Hout

De ondernemersvereniging Delftse Hout (OV Delftse Hout) heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven om het actieprogramma voor de Delftse Hout / A13-zone te actualiseren. In de afgelopen jaren zijn diverse acties uit het eerder door Roots opgestelde actieprogramma uitgevoerd. In de update zal onder andere worden nagegaan of er nieuwe acties wenselijk zijn om de toegankelijkheid, veiligheid en profilering van het gebied te verbeteren en de samenwerking in het gebied te stimuleren.

In 2016-2017 heeft Roots voor het eerst voor OV Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Het programma moest een opmaat zijn voor de uitvoering van concrete acties om de economische ontwikkeling van het gebied te stimuleren. In de afgelopen jaren zijn door OV Delftse Hout diverse acties uit het actieprogramma uitgevoerd. In lijn met de eerder door het bestuur opgestelde visie was het belangrijkste doel daarbij om de toegankelijkheid van de Delftse Hout te vergroten, de profilering te versterken en de samenwerking te stimuleren.

Inmiddels zijn er zowel inhoudelijk als procesmatig een aantal redenen om het actieprogramma te actualiseren. In de eerste plaats zijn er een aantal beleidsmatige ontwikkelingen geweest die het perspectief van het gebied wijzigen. Het gaat hierbij o.a. om de Delftse ambitie om in de periode tot 2040 het aantal woningen en banen met respectievelijk 15.000 en 10.000 te laten doen toenemen, de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Buytenhout West en de recente plannen voor de herontwikkeling van Sportpark Brasserskade. Procesmatig is vooral het feit dat er inmiddels een aantal van de acties met hoge prioriteit is uitgevoerd een belangrijke reden. Daarnaast voert het bestuur in de toekomst graag ook (extra) acties uit die de duurzaamheid en veiligheid in het gebied stimuleren. Dit vormen dan ook belangrijke aandachtspunten bij de actualisatie van het programma.

De aanpak van Roots om tot een geactualiseerd actieprogramma te komen, bestaat uit twee fases. In de eerste fase gaat het bureau met diverse stakeholders uit het gebied in gesprek over de toekomst van het gebied. Doel van de gesprekken is het verzamelen van ideeën om de toegankelijkheid, veiligheid en profilering van de Delftse Hout / A13-zone te verbeteren en de samenwerking in het gebied te stimuleren. In de tweede fase worden de ideeën getoetst op draagvlak bij de bedrijven, instellingen en verenigingen in het gebied. Wat zijn volgens hen de belangrijkste acties, welke acties zouden volgens hen niet moet worden uitgevoerd en hebben zij wellicht nog andere ideeën? Het draagvlak wordt gepeild met behulp van een enquête die volgens planning in maart 2020 onder de bedrijven, instellingen en verenigingen in het gebied wordt uitgezet.

Voor meer informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies.