Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Gericht investeren in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout

Afgelopen maanden heeft Roots Beleidsadvies voor de gebieden Buitenhof en Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Met de programma’s kan gericht worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van respectievelijk de Ondernemers Vereniging Buitenhof en de Ondernemersvereniging Delftse Hout. Beide ondernemersverenigingen hebben besloten om de actieprogramma’s als leidraad te gaan hanteren voor hun activiteiten in de komende jaren. Daarmee wordt gericht geïnvesteerd in de bedrijfsomgeving in Buitenhof en Delftse Hout.

Actieprogramma Buitenhof Delft

Met het Actieprogramma Buitenhof Delft zal de komende jaren worden gewerkt aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de wijk, het vergroten van de toegankelijkheid en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Het actieprogramma is tot stand gebracht met grote betrokkenheid van de bedrijven, instellingen en verenigingen uit het gebied. Door middel van groepsinterviews hebben zij (project)ideeën aangedragen om de drie genoemde doelstellingen te bereiken en door middel van een enquête zijn de betreffende ideeën getoetst op draagvlak. Uit die enquête bleek dat de bedrijven, instellingen en verenigingen uit Buitenhof de volgende vijf acties het belangrijkst vinden om de drie doelstellingen te bereiken:

  1. Extra investeren in groenbeheer en -onderhoud
  2. Camerabewaking op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen
  3. Extra schoonmaakwerkzaamheden bij de werklocaties in de wijk
  4. Investeren in aantrekkelijkheid en herkenbaarheid entrees werklocaties
  5. Vacaturebank ontwikkelen voor vrijwilligerswerk in de wijk.

Ondernemers Vereniging Buitenhof heeft besloten om in de eerste periode de focus te leggen op de uitvoering van de acties 1, 2 en 5. Begin 2018 zal ook worden gestart met de uitvoering van de acties 3 en 4. Roots Beleidsadvies heeft voor de uitvoering van alle vijf acties een gericht advies uitgebracht.

Actieprogramma Delftse Hout

In Delftse Hout is een soortgelijk proces als in Buitenhof doorlopen. Hier zal in de komende periode met het Actieprogramma Delftse Hout worden gewerkt aan het vergroten van de toegankelijkheid van Delftse Hout, het versterken van de profilering en het stimuleren van samenwerking. Dit gebeurt met behulp van de volgende acties:

  1. Investeren in bewegwijzering van bedrijven, instellingen & verenigingen
  2. Extra investeren in waterkwaliteit (Grote Plas e.o.)
  3. Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied
  4. Meer verlichting op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen
  5. Ontwikkelen van website voor Delftse Hout (voor bezoekers).

In Delftse Hout zullen de vijf acties als een samenhangend pakket worden uitgevoerd, waarbij de uitvoering wordt gecoördineerd door een projectcoördinator.

Wilt u meer informatie over de twee actieprogramma’s? Neem dan contact met ons op!