Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Westland en Aalsmeer broedplaatsen voor innovatie in de glastuinbouw

Uit onderzoek van Bureon en Roots Beleidsadvies blijkt dat de meeste innovaties in de glastuinbouw plaatsvinden in de greenports Westland-Oostland en Aalsmeer. Ook meer dan op basis van de omvang van de (primaire) sector in deze greenports mag worden verwacht. In de andere greenports vinden verhoudingsgewijs weinig innovaties plaats. Dit beeld geldt nog sterker als alleen wordt gekeken naar de product- en marketinginnovaties in de glastuinbouw. Dit type innovaties is vooral in greenport Westland-Oostland geconcentreerd.

Uit een analyse van de regionale spreiding van innovaties in de glastuinbouw blijkt dat de meeste innovaties hun oorsprong kennen in de twee grootste greenports van ons land: greenport Westland-Oostland en greenport Aalsmeer. De leidende positie van beide greenports geldt nog sterker als wordt ingezoomd op product- en marktinnovaties. En dat zijn juist de innovaties die volgens het InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (kortweg: SIGN) moeten worden gestimuleerd om de “competitieve positie, de reputatie en de duurzaamheid van de sector te waarborgen”.

Ook staatssecretaris Dijksma geeft in haar laatste beleidsbrief over de tuinbouw aan dat innovaties van cruciaal belang zijn om in te spelen op de maatschappelijke opgaven waarvoor de sector staat. In de beleidsbrief worden meerdere (publieke) investeringen in innovatie aangekondigd. Voor een efficiënte besteding van deze middelen is het van belang om aan te sluiten op bestaande kennisinfrastructuren. Op die manier worden vernieuwingen eerder in de sector doorgevoerd en kan de daling in het aantal vernieuwingen in de sector hopelijk snel worden gestopt.

Uit de door Bureon en Roots Beleidsadvies uitgevoerde analyse blijkt dat de grootste kansen in de greenports Westland-Oostland en Aalsmeer liggen. Hier vinden immers de gewenste en benodigde product- en marketinginnovaties vooral plaats. Het ligt dan ook voor de hand dat deze regio’s een trekkersrol vervullen om beter in te spelen op de steeds hoger wordende eisen van consumenten aan producten, het bereiken van nieuwe afzetmarkten, etc..

In het tijdschrift Groenten en Fruit van 2 mei 2014 wordt uitgebreid ingegaan op het onderzoek dat door Bureon en Roots Beleidsadvies is verricht. In het achtergrondartikel op de websites van Bureon en Roots Beleidsadvies is tevens meer informatie over het onderzoek naar de regionale spreiding van innovaties in de glastuinbouw te raadplegen.