Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Ruimtelijke structuurvisie Westland

De Gemeente Westland stelt op dit moment haar ruimtelijke structuurvisie op. In die visie worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 aangegeven en wordt de ambitie voor het Westland in 2040 geformuleerd. In maart 2012 vonden vier bredetafels plaats waarin de Gemeente Westland met experts van gedachten wisselde over de toekomst van het Westland en de Greenport. In de bredetafels kwamen onderwerpen aan bod als gebiedskwaliteit, bereikbaarheid, vitaliteit en economie. Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies was uitgenodigd om als expert deel te nemen aan de Bredetafel Economie.

In de Bredetafel Economie kwamen onderwerpen aan de orde als het gebruik van (fossiele) energie, de herstructurering van de glastuinbouw, onderwijs, kennis en innovatie en de wereldwijde positionering van de regio. Maar ook de ontwikkeling van handels-, teelt- en toeleveringsbedrijven werd uitgebreid besproken. In welke onderdelen van de tuinbouwketen zit de meeste groei en welke consequenties heeft dit voor de toekomstige ruimtelijke invulling van het Westland?

Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies zette zijn visie op het Westland uiteen aan de hand van een netwerkkabel. Volgens hem moet in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het Westland rekening worden gehouden met de verschillende functies die de regio in netwerken vervult. Voor de tuinbouw vervult het Westland een belangrijke rol in het (inter)nationale netwerk van Greenports. Op het gebied van wonen en voorzieningen zal het Westland echter rekening moeten houden met haar rol in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Op donderdag 19 april 2012 heeft de Gemeente Westland de uitkomsten van de vier bredetafelsessies gepresenteerd. De verslagen van de vier sessies zijn hier te vinden. In de bijeenkomst is aangegeven hoe de uitkomsten worden meegewogen bij het opstellen van de structuurvisie. De concept structuurvisie wordt in juni 2012 aan de gemeenteraad aangeboden en vrijgegeven voor inspraak.