Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Rekenkameronderzoek "Schiedam aan de Top"

De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft op 12 juni 2014 het rapport “Schiedam aan de Top” van het onderzoek naar winkelleegstand in de binnenstad van Schiedam aan de gemeenteraad van Schiedam aangeboden. De titel van het rapport verwijst naar het feit dat Schiedam geruime tijd landelijk koploper was op de ranglijst van winkelleegstand. In het onderzoek is het lokale beleid gericht op de bestrijding van winkelleegstand geëvalueerd en zijn de effecten van dit beleid op de omvang van de winkelleegstand in beeld gebracht. Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie door Roots Beleidsadvies en AnalyZus uitgevoerd.

Uit het onderzoek van Roots Beleidsadvies en AnalyZus blijkt dat de gemeente de problematische situatie van winkelleegstand pas zeer laat heeft erkend. Tegelijkertijd blijkt de problematische situatie van winkelleegstand geleidelijk te zijn ontstaan en het gevolg van diverse oorzaken die niet gemakkelijk zijn aan te pakken. Feit is dat de gemeente Schiedam al enkele decennia tracht de ontwikkeling van het centrum te stimuleren door extra bezoekers te trekken en daarmee het draagvlak voor voorzieningen te vergroten. Een blik op de leegstandscijfers en de cijfers over de koopkrachtbinding geeft aan dat dit beleid weinig effectief is geweest.

Volgens vele geïnterviewden is de reden hiervoor dat het structuurprobleem in de Schiedamse binnenstad nooit écht is aangepakt. Van een stringent ruimtelijk ordeningsbeleid is nooit sprake geweest en ruimtelijke herstructurering van de winkelfunctie heeft niet plaatsgevonden. Positieve noot is dat sinds het vaststellen van de Stadsvisie Schiedam 2030 in 2009 de leegstandssituatie in de Schiedamse binnenstad -ondanks verslechterende economische omstandigheden- niet verder is verslechterd. De bijdrage van het project “Werk aan de Winkel” hieraan wordt door velen geroemd.

Ondanks de iets verbeterde leegstandssituatie in de afgelopen jaren ligt het niveau van de winkelleegstand in de Schiedamse binnenstad nog altijd 2,5 maal boven het landelijke gemiddelde. Het verder verbeteren van de leegstandssituatie is dan ook gewenst. Op basis van het onderzoek zijn zeven aanbevelingen geformuleerd om de winkelleegstand in de Schiedamse binnenstad in de toekomst te verminderen:

1. Maak van de bestrijding van de winkelleegstand in de binnenstad de Olympische Spelen van Schiedam.
2. Zet de lijn door zoals die in het voorontwerp bestemmingsplan van de binnenstad t.a.v. de ruimtelijke concentratie van de winkelfunctie is gepresenteerd.
3. Geef uitvoering aan de sleutelprojecten zoals die zijn benoemd in de Ontwikkelingsvisie voor de binnenstad uit 2012.
4. Monitor structureel de ontwikkeling van de winkelleegstand en benut dit voor de aanpak van leegstand op pandniveau.
5. Schuw in de aanpak van de winkelleegstand het ‘zure’ instrumentarium niet en handhaaf op de uitvoering van beleid.
6. Maak als gemeenteraad en college concrete afspraken over de bestrijding van winkelleegstand en kom die na.
7. Benut een daling van de winkelleegstand voor een versterking van het imago van de binnenstad en investeer meer in acquisitie.

De aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in het rapport dat 12 juni 2014 aan de gemeenteraad van Schiedam is aangeboden. Het college van B&W heeft reeds aangegeven de aanbevelingen uit het rapport als een aanmoediging te zien om door te zetten op de ingeslagen koers. Tegelijkertijd erkent het college dat de winkelleegstand in de Schiedamse binnenstad nog altijd hoog is en dat dit leidt tot de behoefte om de revitalisering van de binnenstad een hogere urgentie toe te kennen.

Het volledige rapport “Schiedam aan de Top” vindt u hier. Voor meer informatie over het onderzoek naar (de aanpak van) van de winkelleegstand in de Schiedamse binnenstad, neem contact op met Roots Beleidsadvies of AnalyZus.