Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Propositie voor bedrijventerrein Schieoevers

In opdracht van Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) heeft Roots Beleidsadvies een propositie voor het bedrijventerrein opgesteld. De propositie is uitgewerkt vanuit het beslistraject van bedrijven die zich op een nieuwe vestigingsplaats oriënteren. Dit betekent dat de factoren die de vestigingsplaatskeuze in belangrijke mate bepalen in de propositie voor Schieoevers één voor één zijn uitgewerkt.

In 2011 hebben de BKS en de toenmalige Kamer van Koophandel Delft aan Roots Beleidsadvies gevraagd een actieprogramma voor bedrijventerrein Schieoevers op te stellen. Dit actieprogramma moest structuur aanbrengen in de vele plannen die toen waren gemaakt en een opmaat zijn voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van het gebied te ondersteunen.

In 2014 vroeg BKS aan Roots Beleidsadvies het actieprogramma te actualiseren. In die update is de groslijst van 69 acties om de economische ontwikkeling van Schieoevers te ondersteunen, teruggebracht tot een lijst van 20 acties die direct of indirect waren gericht op het beperken van leegstand en/of het behoud van werkgelegenheid in het gebied. Aan de ondernemers is vervolgens gevraagd om van die 20 acties aan te geven welke in hun ogen het belangrijkst waren om de doelstellingen van het actieprogramma te bereiken. De (actieve) bestrijding van leegstand kwam hierbij als belangrijkste uit de bus.

Met een sterke propositie gericht op (geïnteresseerde) bedrijven, makelaars en vastgoedmanagers kan actief de leegstand in Schieoevers worden bestreden. Uit een analyse van Roots blijkt overigens dat deze leegstand zich medio 2016 met ca. 6% maar net boven het niveau van frictieleegstand bevond. De uitgangspositie is dan ook niet verkeerd.

In de propositie voor Schieoevers wordt achtereenvolgens ingegaan op de ligging en bereikbaarheid van het terrein, de kwaliteiten van de regionale arbeidsmarkt, het woon- en leefklimaat, de kennisinfrastructuur, de ruimtelijke kwaliteit, het aanbod van bedrijfsruimte en de opstelling van de overheid. Het document bevat essentiële informatie voor bedrijven die overwegen zich op Schieoevers te vestigen en/of geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het terrein.

Bent u zo’n bedrijf? Lees dan de door Roots opgestelde propositie 'De Kracht van Schioevers'.