Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Meer aandacht nodig voor verlaging kosten en verhoging inkomsten winkeliers in discussie versterking detailhandel

Het verlagen van kosten en verhogen van inkomsten van winkeliers zijn minstens zo belangrijk als het aanbrengen van fysieke verbeteringen in winkelgebieden. Dat blijkt uit een quick scan van Roots Beleidsadvies en Platform31 in het kader van de landelijke Retailagenda. Verlaging van regeldruk en lokale lasten, oprichting van investeringsfondsen en verbetering van off- en online service zijn enkele belangrijke niet-fysieke kansen voor de detailhandelssector. In de fysieke sfeer zijn strengere toepassing van het RO-instrumentarium en scherpere keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden oplossingsrichtingen. Met deze quick scan hopen Roots Beleidsadvies en Platform31 de discussie over de toekomst van de detailhandelssector, winkelgebieden en binnensteden te verbreden en te verdiepen.

In de quick scan, opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), zijn ruim 60 recente rapporten, position papers en visies over de toekomst van winkelgebieden en binnensteden geanalyseerd en samengevat in 10 pagina’s met de belangrijkste en breedst gedeelde kansen en knelpunten. Het document vormt daarmee een analyse van de laatste jaren onderzoek en belangenbehartiging rondom de toekomst van winkelgebieden en binnensteden. De quick scan wordt binnen de Retailagenda ingezet om het regieteam en de overige betrokkenen te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. Door het brede en diepe overzicht en de beknopte omvang is de quick scan echter veel breder toepasbaar. De structurering van de benoemde kansen naar geografische en beleidsmatige schaalniveaus in de bijlage helpt daarbij.

Kijk breder dan fysieke maatregelen

In de quick scan zijn de diverse kansen en knelpunten in Nederlandse winkelgebieden en binnensteden gestructureerd naar drie hoofdthema’s: 1) het creëren van ruimte voor ondernemerschap en innovatie; 2) het inspelen op de groei van het online winkelen en 3) het verbeteren van de fysieke omgeving van winkels. De volgorde van de hoofdthema’s is bewust gekozen om te reflecteren dat maatregelen in het fysieke domein weliswaar belangrijk zijn, maar zeker niet de enige mogelijkheid om de detailhandelssector voor de toekomst te versterken.

Een kleine greep uit de belangrijkste kansen uit de quick scan:
• Verlichting loonkosten
• Eenvoudige subsidieregeling opleidingen
• Investeringsfonds vernieuwing detailhandel
• Lokale regeldruk- en lastenagenda’s
• eCommerce proof maken van EU-regelgeving
• Verbeterde geïntegreerde on- en offline winkelbeleving bieden
• Verbetering betalingssystemen
• (Veel) scherpere toepassing Ladder voor Duurzame Verstedelijking
• Onderscheiden van kansrijke en kansarme winkelgebieden
• Stevige ruimtelijke regierol voor provincies

Uitleg en (veel) meer kansen en knelpunten vindt u in de quick scan.

Retailagenda

Minister Kamp van Economische Zaken gaf op 8 oktober 2014 het startschot voor de Retailagenda, een initiatief dat wordt gedragen door een grote groep van publieke en private organisaties die bij de ontwikkeling van de retail betrokken zijn. Deze partijen constateren dat de detailhandel hard getroffen is door de economische crisis én te maken heeft met structurele veranderingen, onder meer in het consumentengedrag en door technologische veranderingen. Het doel van de Retailagenda is om de detailhandelssector klaar te maken voor de toekomst, zodat de detailhandel in 2020 een gezonde, vernieuwende en kansrijke sector is. Ook dient met de agenda de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te worden bevorderd. Op dit moment wordt met een grote groep stakeholders gewerkt aan de samenstelling van de Retailagenda en afspraken over de uitvoering ervan. De Retailagenda zal in het voorjaar van 2015 worden gepresenteerd.

Lees meer over de Retailagenda in dit persbericht van het Ministerie van EZ.