Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Lokaal programma ter ondersteuning van de tuinbouw in Emmen

Op 17 december 2012 presenteerden Bureon en Roots Beleidsadvies onder grote belangstelling van tuinders, LTO Noord Glaskracht, overheid en andere betrokkenen de Regionale tuinbouwvisie Emmen. De toekomstvisie, opgesteld in opdracht van Stichting Tuinbouw Emmen, schetst voor de regionale tuinbouw twee ontwikkelingsrichtingen. In de eerste gaat de tuinbouw door op de huidige weg met de nadruk op bestaande teelten, maar met nieuwe geografische afzetmarkten en procesinnovaties om de concurrentie de baas te blijven. In de tweede ondergaat de regionale tuinbouw een (technologische) transitie door zich primair te richten op biobased productie voor afnemende industrieën.

De visie had als doel inzicht te geven in het economisch belang en perspectief van het regionale tuinbouwcluster om vervolgens een prioriteitstelling aan te brengen in de initiatieven die zijn gericht op de ondersteuning van het cluster. Daarnaast moest de studie inzicht geven in de positie van het Emmense tuinbouwcluster in Nederland en daarmee het belang voor (tuinbouw)activiteiten elders in ons land.

Uit het onderzoek blijkt dat het vijf voor twaalf is voor de in Klazienaveen en Erica geconcentreerde tuinbouw. Er is sprake van een snel veranderend gebruik van het glasareaal. Het forse aantal faillissementen vanaf 2005 duidt bovendien op een zorgwekkende trend. Hoewel de negatieve ontwikkeling op het gebied van snijbloemen en in mindere mate groenten grotendeels is gecompenseerd door de ontwikkeling van de zaadteelt en de (tijdelijke) huur van kassen, is door vooral dit laatste de positie van Emmen als glastuinbouwgebied onder druk komen te staan.

Op basis van de analyseresultaten zijn twee scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van de Emmense tuinbouw opgesteld. Stakeholders in het gebied gaven aan dat het scenario gericht op meer biobased productie een beter perspectief biedt dan het andere scenario. Dit andere scenario kan al snel uitmonden in een voortzetting van de huidige zorgwekkende ontwikkeling in de regionale tuinbouw.

Bureon en Roots Beleidsadvies hebben een aantal adviezen geformuleerd ter ondersteuning van biobased tuinbouw in Emmen. Deze adviezen hebben betrekking op het acquisitietraject richting de afnemende industrie, de communicatie naar lokale tuinders, Greenport Nederland en het Ministerie van EL&I, de bestemmingsmogelijkheden in de tuinbouwgebieden van Erica en Klazienaveen, enzovoorts.

Ook is een aantal adviezen geformuleerd, dat in beide scenario’s van belang is. Deze adviezen gaan over o.a. de inzet van duurzame energie, de ruimtelijke herstructurering en de huisvesting van (tijdelijke) buitenlandse arbeidskrachten.

De Regionale tuinbouwvisie Emmen is te downloaden via de volgende link. Voor meer informatie over de visie, neem contact op met Bureon of Roots Beleidsadvies.