Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Ex ante evaluatie Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Het Ministerie van Economische Zaken en het Regiebureau POP hebben het consortium van Ecorys Nederland, Grontmij, Aequator Groen & Ruimte en Roots Beleidsadvies opdracht gegeven de Ex ante evaluatie van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 in Nederland uit te voeren. De ex ante evaluatie heeft als doel de kwaliteit en het ontwerp van het programma te verbeteren. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre de doelstellingen van het toekomstige programma haalbaar zijn.

De Europese regeringsleiders hebben in 1999 in Berlijn besloten om het platteland van Europa te versterken. Om dit beleid goed te kunnen uitvoeren, wordt sinds 2000 als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gebruik gemaakt van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De Nederlandse uitwerking hiervan is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

In de nieuwe programmaperiode hanteert de Europese Commissie in het plattelandsbeleid zes prioriteiten: kennisverspreiding en innovatie, concurrentiekrachtversterking, ketenorganisatie en risicobeheer, behoud en versterken van ecosystemen, behoud van natuurlijke hulpbronnen en economische ontwikkeling van het platteland. Elke lidstaat bepaalt uiteindelijk zelf op welke prioriteiten in hun land wordt ingezet.

De ex ante evaluatie van het plattelandsontwikkelingsprogramma in Nederland heeft als doel de kwaliteit en het ontwerp van het programma te verbeteren. In de evaluatie vindt een beoordeling van de SWOT-analyse, de interventielogica en de inrichting van het management plaats. Ook omvat de evaluatie een strategische milieubeoordeling (SMB), waarmee de milieueffecten van het programma worden ingeschat. De ex ante evaluatie vormt de basis voor een effectieve monitoring en evaluatie van de inzet van het ELFPO in Nederland in de periode 2014-2020.

In het project is Roots Beleidsadvies vooral betrokken bij de contextanalyse, de evaluatie van het ontwerpprogramma en de opstelling van het eindrapport. In het project zet het bureau haar kennis in van zowel het landbouw- en plattelandsbeleid, als die van het evalueren van (andere) Europese fondsen, zoals EFRO, POP en EFMZV. In het project treedt Ecorys op als hoofdaannemer en zijn Grontmij en Aequator betrokken voor respectievelijk de strategische milieubeoordeling en de praktijkkennis over de ontwikkeling van de agrarische sector en het platteland.

De resultaten van de ex ante evaluatie en de strategische milieubeoordeling worden naar verwachting eind 2013 aan het Ministerie van EZ en het Regiebureau POP beschikbaar gesteld. Voor meer informatie over de ex ante evaluatie, neem contact op met Roots Beleidsadvies.