Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met Nederland goed

Eind augustus 2014 heeft de Europese Commissie de partnerschapsovereenkomst met Nederland goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen is bepaald. Met de goedkeuring van de partnerschapsovereenkomst is de weg vrijgemaakt voor 1,7 miljard euro aan investeringen in innovatie en concurrentiekracht van het MKB, verhoging van de arbeidsparticipatie en het realiseren van een milieuvriendelijke economie. Roots Beleidsadvies heeft bijgedragen aan de ex-ante evaluaties van twee van de vier EU-fondsen waaruit in de praktijk steun zal worden verleend.

De partnerschapsovereenkomst van Nederland is het overkoepelende strategische document voor de investeringen die worden gedaan met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). In de overeenkomst wordt uiteengezet hoe de financiële middelen van deze vier fondsen worden gebruikt om Nederland te helpen de doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken. De projecten die uit de fondsen worden gefinancierd dragen daarmee direct bij aan de verwezenlijking van de Europa 2020 (EU 2020) doelstellingen.

In de partnerschapsovereenkomst zijn de voorlopige samenvattingen van de ex-ante evaluaties van de vier ESI-fondsen en de zeven onderliggende operationele programma’s (OP’s) prominent opgenomen. Roots Beleidsadvies heeft bijgedragen aan de ex-ante evaluatie van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) dat vanuit het ELFPO zal worden gefinancierd en de ex-ante evaluatie van het EFMZV. Met het POP3 en het EFMZV zal vanuit Europa in de periode 2014-2020 respectievelijk 607 en 101 miljoen euro aan Nederland beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van het platteland en de ontwikkeling van de visserij en maritieme sector.

De volledige partnerschapsovereenkomst vindt u hier. Op pagina 51 en pagina 52 zijn de belangrijkste voorlopige conclusies van de ex-ante evaluaties van het POP3 en het EFMZV opgenomen. Het persbericht dat de Europese Commissie naar aanleiding van de goedkeuring van de Nederlandse partnerschapsovereenkomst heeft uitgebracht, vindt u hier. De definitieve ex-ante evaluaties zullen in het najaar van 2014 openbaar worden gemaakt.