Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Ecorys, Grontmij en Roots brengen effecten van Europees plattelandsbeleid in kaart

Het Ministerie van EZ heeft een consortium van Ecorys, Grontmij en Roots Beleidsadvies gevraagd de ex-post evaluatie van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) uit te voeren. De evaluatie heeft als doel de output, resultaten en impact van POP2 in beeld te brengen, maar richt zich tevens op het identificeren van lessen voor het nu lopende POP3. Dit betekent dat de ex-post evaluatie inzicht geeft in de effecten van de besteding van middelen in het verleden, maar tevens zal bijdragen aan een versterking van het plattelandsbeleid in de toekomst.

Met het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2) is gewerkt aan het versterken van het concurrentievermogen van de landbouw, het verbeteren van de natuur en het milieu, het verhogen van de leefkwaliteit op het platteland en het verbreden van de plattelandseconomie. In de ex-post evaluatie zullen Ecorys, Grontmij en Roots Beleidsadvies in de eerste plaats nagaan in hoeverre de beoogde doelen van het programma in de afgelopen jaren zijn bereikt.

Tegelijkertijd realiseren de drie bureaus zich dat de ontwikkeling van de landbouw en het platteland tevens door andere factoren dan POP2 is beïnvloed. Zo zette de economische crisis het presteren van de agrarische sector onder druk, was er sprake van klimaatverandering en beïnvloedde ook ander beleid het functioneren van de landbouw en het platteland. Ecorys, Grontmij en Roots Beleidsadvies zullen daarom vooral ook nagaan waarom bepaalde impact wel of niet is gerealiseerd.

Bij de uitvoering van de evaluatie worden Ecorys, Grontmij en Roots ondersteund door vertegenwoordigers van het Rijk, RVO.nl, de provincies en het Regiebureau POP. Daarnaast zullen met behulp van interviews en klankbordbijeenkomsten diverse andere overheidsinstanties (gemeenten en waterschappen), NGO’s en belangenbehartigers bij het onderzoek worden betrokken. Ook directe begunstigden van het POP2 zullen met behulp van enquêtes en interviews door de drie bureaus worden geconsulteerd.

Volgens planning is het concept evaluatierapport uiterlijk 15 oktober 2016 gereed. Vervolgens zal het rapport het bestuurlijke traject ingaan, waarna het eind 2016 aan de Europese Commissie wordt aangeboden. Voor meer informatie over de ex-post evaluatie van POP2, neem contact op met Roots Beleidsadvies.