Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Economische meerwaarde van bodemverbeterende maatregelen

Het gebruik van moderne technieken en kunstmatige meststoffen heeft de nutriƫntenbalans en het bodemleven in veel landbouwbodems verstoord. Een goed functionerende bodem is echter van groot belang voor de gewasgroei en bevordering van de gezondheid van het vee, maar ook voor bijvoorbeeld de biodiversiteit en de kwaliteit van het water. Het is dan ook belangrijk om in de toekomst in de bodemkwaliteit te blijven investeren. De Biogeoloog en Roots Beleidsadvies hebben hun krachten gebundeld om de economische meerwaarde van verschillende bodemverbeterende maatregelen in beeld te brengen.

De Biogeoloog en Roots Beleidsadvies starten per 1 september 2012 een intensieve samenwerking op het gebied van de landbouw. In de visie van beide ondernemingen kan een gezonde economische bedrijfsvoering uitstekend samengaan met een duurzame ontwikkeling van de natuurlijke omgeving en een optimalisatie van ecosysteemdiensten. Sterker, een optimalisatie van ecosysteemdiensten zal voor veel boeren noodzakelijk zijn om in de toekomst goede bedrijfseconomische prestaties te blijven realiseren.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de gewasopbrengsten onder invloed van het gebruik van moderne technieken en kunstmatige meststoffen in veel teelten daalt. Bovendien zal als gevolg van de wettelijke beperkingen voor het gebruik van dierlijke meststoffen de hoeveelheid fosfaat in de bodem verder afnemen, waardoor ook in andere teelten de opbrengsten onder druk komen te staan.

Advies- en onderzoeksbureau de Biogeoloog verricht in heel Nederland bodem- en gewasstudies voor de land- en tuinbouw. In de samenwerking met Roots Beleidsadvies wordt deze kennis gekoppeld aan de kennis van ruimte en economie. Hierdoor wordt duidelijk welke landbouwkundige ontwikkelingen haalbaar, wenselijk en kosteneffectief zijn.

De bedrijven werken vanuit de visie dat de biologische, chemische en fysische eigenschappen van bodems van doorslaggevend belang zijn met het oog op de gewasgroei en bevordering van de gezondheid van het vee. Samen zijn de Biogeoloog en Roots Beleidsadvies in staat beschikbare oplossingen in een breder perspectief te plaatsen en een analyse van kosten en baten op bedrijfs-, sector- en regionaal niveau uit te voeren. In het nieuwe samenwerkingsverband zijn de belangrijkste producten:

  • Studies naar de aard en omvang van een bodemprobleem en de wijze waarop dit (financieel) kan worden aangepakt (Quickscans en maatschappelijke kosten-batenanalyses).
  • Feitelijke ondersteuning van boeren om de bodemkwaliteit en daarmee hun productie c.q. bedrijfsvoering te optimaliseren.

In de praktijk kunnen individuele ondernemers, belangengroepen en beleidsmakers worden ondersteund bij de evaluatie van de best passende bodemverbeterende maatregelen in een gebied. In de studies van de Biogeoloog en Roots Beleidsadvies wordt rekening gehouden met zowel de belangen van een individueel opererend bedrijf als de omgeving waarin het bedrijf opereert. In een vervolgtraject kunnen ondernemers worden ondersteund bij de daadwerkelijke uitvoering van de gekozen maatregelen en de opzet van proeven om bepaalde effecten te bestuderen.

Lees hier meer over de samenwerking tussen de Biogeoloog en Roots Beleidsadvies. Voor meer informatie over de factsheet, neem contact op met de Biogeoloog of Roots Beleidsadvies.