Roots onderzoekt en adviseert bij regionaal-economische ontwikkeling en de ontwikkeling van vastgoed.

Actieprogramma Delftse Hout

De Ondernemersvereniging Delftse Hout heeft Roots Beleidsadvies opdracht gegeven een actieprogramma voor het gebied op te stellen. Een dergelijk programma is een opmaat voor de uitvoering van concrete projecten om de economische ontwikkeling van Delftse Hout te stimuleren en zal als kapstok dienen voor de besteding van middelen uit het Ondernemersfonds Delft.

De aanpak van Roots om tot een actieprogramma voor Delftse Hout te komen, bestaat uit twee fases. In de eerste fase gaat het bureau met diverse stakeholders uit Delftse Hout in gesprek over de toekomst van het gebied. Doel van de gesprekken is het verzamelen van ideeën om de toegankelijkheid van Delftse Hout te vergroten, de profilering van het gebied te versterken en de samenwerking in het gebied te stimuleren. Er kan gedacht worden aan acties op het gebied van ondernemerschap, arbeidsmarkt, infrastructuur, ruimtelijke kwaliteit, marketing, evenementen, etc.

In de tweede fase worden de ideeën getoetst op draagvlak bij de ondernemers en verenigingen in het gebied. Wat zijn volgens hen de belangrijkste acties, welke acties zouden volgens hen niet moet worden uitgevoerd en hebben zij wellicht nog andere ideeën? Het draagvlak wordt gepeild met behulp van een enquête die volgens planning eind maart, begin april onder de ondernemers en verenigingen in Delftse Hout wordt uitgezet.

Het doel van het project is het opstellen van een actieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van de eerder genoemde doelstellingen van de Visie 2015-2017. De aanpak van Roots is eerder succesvol ingezet in onder andere Schieoevers in Delft. Het in 2014 geactualiseerde ‘Actieprogramma voor bedrijventerrein Schieoevers’ vindt u hier. Voor meer informatie over het project, neem contact op met Roots Beleidsadvies.